注册 登录  
 加关注
查看详情
   显示下一条  |  关闭
温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!立即重新绑定新浪微博》  |  关闭

那时候的博客

记录时光的琐碎片断

 
 
 

日志

 
 

11月29周末作业  

2013-11-29 15:28:17|  分类: 作业 |  标签: |举报 |字号 订阅

  下载LOFTER 我的照片书  |

yùn dòng yùn yòng wèi shēng jiàn duì jūn jiàn 

(          )         (          )           (          )        (         )        (          )

yǔ zhòu yǔ háng háng kōng  háng tiān chōng xǐ 

(          )          (        )      (              )    (           )           (        )

chōng dòng shài gàn jī qì   hēi bǎn hēi  bái 

(                  )       (          )   (          )     (          )          (      )

piāo  fú zāi hài huǒ zāi hài pà hài chóng

(          )     (         )      (           )     (           )           (         )

shuǐ chí diàn chí dào  yǐng shān dòng  qiáo dòng

(           )        (          )     (           )     (            )       (         )

dào yǐng hé àn huā wén bō wén yóu xì 

(           )        (        )      (         )       (           )       (         )

yóu kè yuán diǎn zhōu wéi zhù fáng jì zhù

(         )       (            )        (          )       (           )        (        )

piāo dòng wén jiàn néng lì cái néng shuǐ bēi 

(           )          (            )    (          )      (         )         (        )

bì xū shì qing kè  fú  qiān kè zǐ sūn xiāo miè 

(        )        (        )     (      )      (           )      (      )         (      )

miè huǒ zhí shù zhí wù lì shǐ biàn huà huà shí

(        )       (           )      (       )      (       )        (           )      (        )

dài biǎo nián dài  nóng mín nóng cūn fǎng zhī 

       )  (                                           

gōng chǎng jiè 绍 kē jì jì shù  kē xué 

                                            

  评论这张
 
阅读(181)| 评论(2)
推荐

历史上的今天

在LOFTER的更多文章

评论

<#--最新日志,群博日志--> <#--推荐日志--> <#--引用记录--> <#--博主推荐--> <#--随机阅读--> <#--首页推荐--> <#--历史上的今天--> <#--被推荐日志--> <#--上一篇,下一篇--> <#-- 热度 --> <#-- 网易新闻广告 --> <#--右边模块结构--> <#--评论模块结构--> <#--引用模块结构--> <#--博主发起的投票-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

页脚

网易公司版权所有 ©1997-2018